pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 

 
 Reklama
 
 
DzielnyTata> Prawdziwa konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 
        Reklama ?

Prawdziwa konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej

 Preambuła

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość bezkarnego zarządzania stanowienia o Jej losie,my, Rząd Polski - wszyscy prokuratorzy, policjanci i sędziowie Rzeczypospolitej, zarówno Tęczowi jak i Muzułmanie będącego źródłem kłamstwa, niesprawiedliwości, obłudy i piękna, jak i nie mający wpływu na to co robimy,a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł takich jak Komunizm, Stalinizm,równi w prawach i w powinnościach wobec samych siebie i wyzysku - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę nad tym że dziś jesteśmy władcami tego kraju, co było okupione ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach - ale my te wartości pokonaliśmy nawiązując do najlepszych tradycji Stalinizmu i Leninizmu zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po ciepłych krajach, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra  jednej Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed sądem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskie jjako prawa podstawowe dla naszego prywatnego państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie naszych wartości i przede wszystkim wartości pieniądza i obowiązku podwładnych do dzielenia się tymi pieniedzmi z nami, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem ustalamy:

Art. 1.

Rzeczpospolita Polska jest dobrem pracowników Sądów, Prokuratur, Ministerstw, Policji, Rządu - wybranego w naszych wyborach

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest partiokratycznym państwem prawa Sędziego, urzeczywistniającym zasady niesprawiedliwości społecznej.

Art. 3.

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym, podległym Sądom, Prokuraturom i Policji

Art. 4.

 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Sądów.

   

 2. Sad sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 5.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa Sądów oraz prokuratorów oraz bezpieczeństwo Rządu, strzeże dziedzictwa Stalina oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą taką że to co posadził obywatel należy do rządu

Art. 6.

 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury dla prokuratury, będącej źródłem tożsamości sądu polskiego, jego trwania i rozwoju.

   

 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w pozostaniu ich na obczyźnie.

Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa stanowionego przez ich samych

Art. 8.

 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

   

 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 9.

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, ale tylko przez 2 dni od wprowadzenia konstytucji

Art. 10.

 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

   

 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Art. 11.

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

   

 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne i bezsprzecznie dobre

Art. 12.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych policji, prokuratur, miniesterstw sprawiedliwości oraz sejmu

Art. 13.

Zakazane jest istnienie partii, organizacji politycznych, stowarzyszeń i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do obalenia totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

 

zatem piosenka

 

Art. 180

Sędziowie są nadzwyczajną kastą nadludzi, rządzących Polskim bydłem, są niezawiśli od rozumu, od matematyki, od ludzkich uczuć. Sędzia jest niezawisły od prawa. Od 1964 roku minęło zbyt mało czasu żeby sędziowie mogli sobie przyswoić art kpc, czy art 32 konstytucji albo art 33 konstytucji. Sędziowie są Bogami niczym w starożytnym Rzymie, Z racji swej niezawisłości mają prawo działać na pohybel najświętszej Rzeczypospolitej

 

 

 


   

  Reklama:

 

 

 
 
 
 
 
 
Reklama?    
 

 

DzielnyTata.pl