pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 

PISMA PROCESOWE | PRAWO

 Reklama
 
DzielnyTata> Akcja  Pisma Procesowe
 
      Reklama

akcja Pisma Procesowe

ta zakładka będzie uboga - bo my nie walczymy w sądach tylko z sądami

nie dajemy żadnej gwarancji na sukces - ale pamiętaj tylko Ci którzy zabrali dziecko - 20tu na 1000 je mają

 

Wnioski - wzory

 1. wniosek o alimenty

 2. wnioski istotne

 3. wniosek o kontakty

 4. apelacja

 5. obniżenie alimentów

 6. skarga na przewlekłość

 7. skarga na sąd

 8. uchylenie aliemntów

 9. wyłaczenie sędzi 1

 10. wyłaczenie sędzi 2

   Prawa dzieci do kontaktów

 

„W literaturze przedmiotu różne aktywne i bierne formy zachowań opiekunów uznaje się za przemoc psychiczną wobec dziecka. Zachowania aktywne obejmują różnorodne formy werbalnej agresji i wrogości wobec dziecka lub działania, takie jak: straszenie, szantażowanie, wymuszanie lojalności, terroryzowanie, upokarzanie, wyręczanie dziecka i zastępowanie jego aktywności własną aktywnością, różne formy nadmiernej kontroli, wzbudzanie poczucia winy, stawianie dziecka w sytuacji sprzecznych wymagań i komunikatów, nieposzanowanie godności osobistej i prywatności dziecka, jego deprawowanie. Z kolei do zachowań biernych, zwanych także „zaniedbaniami emocjonalnymi, psychicznymi”, zalicza się unikanie interakcji z dzieckiem, jego izolowanie, emocjonalne odrzucenie i zaniedbywanie potrzeb emocjonalnych dziecka, ignorowanie oraz pozbawianie stymulacji”

Źródło - Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich”, red. Iwaniec D., Szmagalski J., Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 15

 1. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 2 grudnia 1957 roku (sygn. akt I CR 1045/56, OSN 1959/3/76), jasno wskazał iż:
  „Właściwie rozumiane dobro dziecka i interes społeczny, które zgodnie z art. 54 k.r. (95 k.r.o.) stanowią główne przesłanki powierzenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi jednej ze stron, wymagają od niej nie tylko troski o zapewnienie dziecku ubrania i wyżywienia, lecz co najmniej w równej mierze starań o jego zdrowie fizyczne i psychiczne, polegających na właściwym ukształtowaniu jego charakteru i przygotowaniu do życia społecznego. Wymogom tym nie czyni zadość wpajanie w dziecko uczucia niechęci czy też nienawiści w stosunku do własnego ojca [matki].”

   

 2. Z całą stanowczością wskazać należy, że uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem drugiemu z rodziców w wyjątkowych wypadkach może doprowadzić do zastosowania normy art. 111 K.r.o. (pozbawienie władzy rodzicielskiej). Taką możliwość dostrzegł również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 października 1998 r., w którym stwierdził, że za nadużycie władzy rodzicielskiej i rażące zaniedbywanie wynikających z niej obowiązków w rozumieniu art. 111 § 1 K.r.o. może być uznane celowe izolowanie dziecka i jego psychiczne sobie podporządkowywanie (I CKN 834/98, OSNC 1999/4/72).

   

 3. Przejawiające się w jakiejkolwiek formie wychowanie dziecka w niechęci, czy nienawiści do jednego z rodziców ma niekorzystny wpływ na poczucie jego wartości i godności. Jest więc to działanie bardzo szkodliwe dla małoletnich i powinno być jak najszybciej powstrzymane. Jednoznacznie wypowiada się na ten temat Sąd Najwyższy w uchwale z 8 marca 2006 roku (III CZP 98/05, OSNC 2006, Nr 10, poz. 158), w której stwierdzono, że „przesłanką zakazania rodzicom osobistej styczności z dzieckiem oraz jej ograniczenia jest dobro dziecka; orzeczenie takie może być wydane tylko w interesie dziecka. Przesłanka ta jest spełniona w szczególności, gdy osobista styczność rodzica z dzieckiem może zagrażać jego życiu, zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi, bezpieczeństwu, prowadzić do jego demoralizacji, do kształtowania u niego postaw aspołecznych, a także postawy wrogości względem drugiego rodzica”.

   

 4. W postanowieniu z dnia 30 sierpnia 1977 r., III CRN 204/77 (nie publ.) SN przyjął, że:
  „uniemożliwienie utrzymania właściwego kontaktu osobistego pomiędzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes małoletniego i może stanowić przyczynę uzasadniającą zmianę prawomocnego postanowienia regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 577 k.p.c.).”

 

 

 

 

 

Znasz nasze akcje?

 

   

 

 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

   

DzielnyTata.pl